Aalten: een akte uit 1747

In 1747 draagt de dan 64-jarige Christoffel Busink zijn smidse en de gereedschappen over aan zijn 29 jaar oude zoon Berent. Van dit "vriendelijk accoord" is de akte bewaard gebleven.
De tekst daarvan luidt:

Kennelijk en te weten zij hier door een
jegelijk datter opden ondergeschrevenen
dag een vriendelijk accoord is gesloten
tussen Chrisstoffel Busink en Fenneken
Stoffels Eheluiden als vader en schoon-
moeder ter eener En Berent Busink en
Geesken Abrahams Eheluiden als soon en
schoondogter ter ander sijden in diervoegen als volgt

Dat Christoffel Busink en Fenneken
Stoffels Eheluiden Eeuwig en erfelijk overge-
ven gelijk sij doen kragt deses haar eigen-
doemlijk huis Den Hoff het smits huisjen
met de smits gereetschap in Aalten
naast het huisken van Henrik te Kifte en an de
gemene straat en den Hoff tussen Aalbert
Worms huis en Hoff en naast Gisbert Grevinks
Huis en Hof, en met het ene einde an de gemene
strate kennelijk staande en gelegen, vrij en
alodiaal uitgenomen Heeren lasten en verpon-
dinge en een uitgang jaarlix van vier stuiver
an den Hoff te Ahave alles met sijn regt en
gerechtigden An de Soon Berent Busink en
Geesken Abrahams eheluiden voor de Somma
van van vierhondert drie entSeventig gulden
7 stuiveripenning welke penningen de vader Chris
stoffel Busink volgens maagscheidinge an
Sijnen Soon Berent Busink is schuldig geble-
ven en sullen hier mede deze voornoemde
vierhondert drieentseventig guldens 7 stuiver i penning
sijn voldaan en betaalt

Daar en tegen Sal de vader Chrisstoffel Busink en
de schoonmoeder Fenneken Stoffels voor haar
of, voor een van beiden so lange alsse leeven
sullen behouden de kamer regt over en de
vaalt so verre het afdak strekt als mede te
onderhouden in dak en want in een gebond
huise om te bevatten en het dorsen op de dele
als sij het van doen hebben en een stuk hof-
land in den Hoff naast Aalbert Worms huis
so en als het selve nu afgeschaart is, voorders
sullen de Vader Christoffel en de soon Berent
Busink te samen met de smitsgereetschap
arbeiden en winst en verlies half en half
hebben anvangnemende tegen Meij 1747

Vorders hebben de vader Christoffel Busink
en de schoonmoeder Fenneken Stoffels an haren
soon Berent Busink en Geesken Abrahams
verkogt en overgelaten hare Boek-
schulden welke verkopers nog te goede heb-
bende voor de somma van hondert en vijftig
guldens sullende van dese somma afgekort
worden het gene de crediteuren daartegens
in te brengen hebben en sal de betalinge van
dese bovengenoemde i50 gulden gedaan worden
op Meij 1747 tot nakominge deses verbin-
den contrahenten have Personen en Goederen
ter Submissie als Regtens In teken van
Waarheid is desen door de vader en moeder en
soon en dogter nevens getuigen ondertekent

Actum Aalten den 22 februarij 1747
Christoffel busing
Fenneken stoffels
berent buesinck
Dit is het merk van Geesken Abrahams
met anhouden der penne getekent
wessel nijeroyen als getuige
jan de Haan als getuige
Erik Evers als getuige en versogt om te schrieven

© Robert Buzink